Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 REZERWATY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Puławy zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody:

PISKORY

 

Rezerwat biocenotyczny, utworzony w 1998 roku, położony w leśnictwie Zagórki o łącznej powierzchni 203.05 ha. Powstał w wyniku spiętrzenia wody na cieku Duży Pioter.

Z rzadszych roślin występują w rezerwacie: bagno zwyczajne (Ledum palustre), konwalia majowa (Convalaria majalis), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramusom), pływacz zwyczajny (Utrcularia vulgaris) i jaskier wielki (Ranunculus lingua).

Wśród roślinności wodnej uformował się zespół rdestu ziemnowodnego i rogatka sztywnego.

Najwyższe wartości przyrodnicze skupiają się w samym jeziorze, będącym jedną z najcenniejszych ostoi ptactwa wodno–błotnego na całej Lubelszczyźnie.

Spotkać tu można bąka, bielika, orlika krzykliwego, zielonkę, rybitwę białoskrzydłą. Lęgi wywodzą tu także żurawie i gęsi gęgawe, a w pobliskich olsach – puchacz.

Występująca tu populacja perkoza zausznika jest najliczniejsza na całej Lubelszczyźnie i jedna z najliczniejszych w kraju.

 

CZAPLINIEC KOŁO GOŁĘBIA

Rezerwat faunistyczny, utworzony w 1987 roku, położony jest w leśnictwie Gołąb, o całkowitej powierzchni 19,04 ha. Rezerwat ustanowiono w celu ochrony koloni lęgowej czapli siwej.

 


Rezerwaty w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Puławy:

ŁĘG NA KĘPIE

Rezerwat częściowy fitocenotyczny, utworzony w 1963 roku, położony na terasie zalewowej Wisły, o całkowitej powierzchni 4,71 ha. Został utworzony w celu ochrony nadwiślańskiego lasu łęgowego.

Występują tutaj liczne gatunki obce: dąb błotny, topole włoska i kanadyjska, sosna wejmutka.

KROWIA WYSPA

Rezerwat faunistyczny, utworzony w 1991 roku, położony w pd-wsch części Nadleśnictwa o łącznej powierzchni 62,30 ha. Utworzony w celu ochrony wartości ornitologicznych doliny Wisły.

W skład rezerwatu wchodzą:

– wyspa będąca miejscem lęgowym wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków tj. ostrygojada, mewy czarnogłowej, sieweczki rzecznej, rybitwy białoczelnej, brodźca krwawodziobego, kulona, rycyka. Jest też ważnym miejscem odpoczynku na szlaku wędrówek ptaków przelotnych: świstuna i rożeńca.

– pas wód Wisły