Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NATURA 2000

 
Natura 2000 to spójna Europejska Sieć Ekologiczna.
Jej celem jest zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także zachowanie dla przyszłych pokoleń Europejczyków bogactwa przyrody i krajobrazu.

Działania programu zmierzają do zachowania siedliska przyrodniczego oraz gatunków dzikiej fauny i flory w stanie sprzyjającym ochronie, lub aby odtworzyć taki stan.

Podejmowane działania uwzględniają wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne.

 

W ramach sieci Natura 2000 wyznacza się:

  • specjalne obszary ochrony (SOO) – to ostoje tworzone tylko i wyłącznie dla ochrony siedlisk lub gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej,
  • obszary specjalnej ochrony (OSO) – to ostoje utworzone tylko i wyłącznie ze względu na występowanie w nich określonych gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej.

 

Sieć Natura 2000 ma za zadanie ochronę najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynent ekosystemów, wraz z towarzyszącą mu fauną i florą.

 

Obszary objęte programem Natura 2000 sięgają także terenów znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Puławy.


Są to 2 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):

 

  1. Dolina Środkowej Wisły – w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię ok. 2462 ha; obejmuje między innymi gminy Puławy, Dęblin i Stężyca
  2. Małopolski Przełom Wisły – w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię ok. 516 ha i obejmuje gminy Kazimierz Dolny oraz Janowiec.

Małopolski Przełom Wisły

Oraz 5 specjalne obszary ochrony (SOO):

  1. Płaskowyż Nałęczowski-
  2. Przełom Wisły w Małopolsce -
  3. Dolny Wieprz -
  4. Puławy -
  5. Podebłocie -