Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2017 roku według stanu na 31.12.2017 r.

1. Zapas grubizny brutto - 3 709 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 116,40 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku [ha]:

GAT. / WIEK

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

KO

KDO

RAZEM

%

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-120

121-140

141 <

       

SO

240.15

150.69

168.55

393.11

863.76

1603.44

1441.59

1311.54

841.82

604.38

420.94

180.41

190.88

359.60

174.57

8945.43

62.85

SO.B

     

0.08

 

0.24

0.22

1.19

0.75

           

2.48

0.02

SO.C

   

0.41

 

2.25

0.58

                 

3.24

0.02

SO.S

             

1.21

             

1.21

0.01

MD

11.55

8.84

8.72

3.04

24.96

22.09

3.30

3.12

0.11

       

2.52

 

88.25

0.62

ŚW

0.82

1.41

15.23

6.75

6.19

3.32

1.27

0.12

1.05

       

0.91

0.29

37.36

0.26

JD

                         

8.56

2.02

10.58

0.07

BK

0.99

2.12

0.37

0.27

10.59

1.18

2.09

0.36

         

16.00

8.36

42.33

0.30

DB

30.21

124.18

112.64

73.51

138.65

233.67

494.23

363.52

261.35

138.78

99.44

26.24

90.78

371.14

69.82

2628.16

18.47

DB.S

6.28

2.49

                     

58.50

6.22

73.49

0.52

DB.B

3.15

           

4.37

16.21

       

13.13

7.20

44.06

0.31

DB.C

 

1.20

1.36

0.36

21.79

3.84

2.09

               

30.64

0.22

KL

 

0.13

0.85

0.29

                 

0.21

 

1.48

0.01

JW

0.46

0.88

1.57

1.14

2.01

0.30

             

2.33

 

8.69

0.06

WZ

                 

0.66

         

0.66

0.00

JS

 

2.92

3.36

1.11

0.53

1.01

1.14

2.48

9.52

0.65

     

3.20

 

25.92

0.18

GB

 

0.11

0.65

6.80

38.86

72.98

93.53

71.01

18.78

16.65

5.78

0.17

 

52.66

34.31

412.29

2.90

BRZ

25.90

25.88

79.06

96.76

170.26

107.94

307.18

101.68

20.81

6.05

2.30

   

27.64

14.72

986.18

6.93

OL

21.16

14.83

22.02

47.33

59.85

82.42

133.23

141.85

78.54

22.43

24.11

   

18.40

3.24

669.41

4.70

OL.S

       

0.64

 

0.35

               

0.99

0.01

TP

           

0.04

               

0.04

0.00

OS

 

0.28

0.58

19.49

33.64

21.73

46.17

26.72

1.49

0.34

     

6.04

2.63

159.11

1.12

WB

           

0.44

               

0.44

0.00

LP

1.32

0.41

0.59

5.21

3.27

4.23

2.83

1.07

0.36

1.11

2.09

 

7.97

22.54

0.57

53.57

0.38

AK

   

0.07

 

0.47

3.35

1.28

   

0.30

     

0.47

 

5.94

0.04

JRZ

                         

0.16

 

0.16

0.00

OGÓŁEM

341.99

336.37

416.03

655.25

1377.72

2162.32

2530.98

2030.24

1250.79

791.35

554.66

206.82

289.63

964.01

323.95

14232.11

 

%

2.40

2.36

2.92

4.60

9.68

15.19

17.78

14.27

8.79

5.56

3.90

1.45

2.04

6.77

2.28

 

100.0

 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion            87,98 kg

- zwierzyny       0 szt.

- stroiszu          0 mp

- choinek           5 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1509,4 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 237,07 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0,00 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 5 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCVF) - 2402,37 ha.

a) obszary chronione w rezerwatach – 221,67 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych – 377,54 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 311,21 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - 0 ha

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 10,82 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 122,13 ha

g) lasy wodochronne - 0 ha

h) lasy glebochronne – 1324,35  ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 0 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 19 091,5 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem - 110,3 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 53 etatów.