Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Puławy zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 16,0 tys. ha, w tym gruntami leśnymi o powierzchni 15,5 tys. ha, na terenie czterech powiatów: puławskiego, ryckiego, lubelskiego i opolskiego.

Nadleśnictwo Puławy zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 16,0 tys. ha, w tym gruntami leśnymi o powierzchni 15,5 tys. ha. Obszar nadleśnictwa położony jest w zasięgu województwa lubelskiego, czterech powiatów: lubelskiego, puławskiego, opolskiego i ryckiego, 16 gmin wiejskich i 5 gmin miejskich – Puławy, Kazimierz Dolny, Ryki, Dęblin, Nałęczów. Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa wynosi ok. 151162 ha. Lesistość obszaru wynosi 22,1%. Lasy własności prywatnej stanowią ok. 49% wszystkich lasów znajdujących się w zasięgu działania nadleśnictwa.

Powierzchnia Nadleśnictwa Puławy w powiatach (wg stanu na dzień 31.12.2013 r)

       Powiat        Powierzchnia ogółem (ha) Powierzchnia leśna (ha)
Lubelski 609 550
Opolski 55 55
Puławski 11654 11292
Rycki 3659 3575

 

Pod względem fizjologicznym są to tereny po pograniczu Niziny Mazowieckiej, Wyżyny Lubelskiej i Równiny Radomskiej, rozdzielonych pradolinami Wisły i Wieprza. Takie położenie sprawia, że występują tu bardzo różnorodne formy ukształtowania terenu - od płaskich równin po wysoczyzny pocięte głębokimi wąwozami. Także różnorodna budowa geologiczna sprawia, że tutejsze gleby - a co za tym idzie również szata roślinna - prezentują dużą zmienność i są to biotopy 13 typów siedliskowych lasów niżowych.

Dominującymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie są: Bśw 30,1%, LMśw 22,7%, Lśw 19,02% i BMśw 18,17%.

Typ siedliskowy lasu   Powierzchnia w ha    Udział % 
Bśw 4488 30,10
BMśw 2710 18,17
LMśw 3384 22,70
Lśw 2837 19,02
Ol 454 3,04
Pozostałe 1041 6,97

 

Drzewostany nadleśnictwa tworzą 33 gatunki drzew, 19 występuje jako gatunki panujące.


Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 71,42% powierzchni i dają 71,89% zasobności. Drugim gatunkiem jest dąb. Udział powierzchniowy drzewostanów dębowych wynosi 16,73% a zasobność 16,99%. Kolejnym gatunkiem jest brzoza z udziałem powierzchniowym 5,05% i pod względem zasobności 4,16%. Grab jako gatunek rzeczywisty zajmuje 3,2% powierzchni i 3,1% zasobów. Drzewostany z panującym grabem stanowią 0,9% powierzchni nadleśnictwa.


Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% udziału powierzchni leśnej.

Gat.    Pow.%     Zasob.%  
So 71,36 71,86
Db 16,57 16,89
Brz 5,05 4,16
Ol 4,74 5,19
Gb 0,90 0,75
Poz. 1,38 1,15